Monsters slapen nooit › Home

PRivAcYVERKlaRiNG

Gideon Grim geeft veel om jouw privacy. Als het gaat om jouw gegevens, wil hij daarom zo min mogelijk fouten maken. Gideon doet er dan ook alles aan om jouw privacy te waarborgen. Alle persoonsgegevens die je hem verschaft, worden in alle gevallen vertrouwelijk behandeld. Hieronder wordt uitgelegd welke gegevens van je verzameld worden en wat Gideon daarmee doet.

Verwerking persoonsgegevens

Gideon Grim verwerkt persoonsgegevens op een wijze die in overeenstemming is met de eisen die de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) stelt. Hij gebruikt alleen gegevens die uitdrukkelijk en vrijwillig zijn gegeven door personen die de Monsters slapen nooit-website bezoeken of bezocht hebben. Hij verstrekt je gegevens niet aan derden zonder jouw voorafgaande toestemming, tenzij hij daartoe verplicht ia op basis van de wet of een rechterlijke uitspraak.

Deze privacyverklaring is daarmee van toepassing op het gebruik van de website én de daarop ontsloten dienstverlening van Monsters slapen nooit (de verkoop van producten via de webshop, uitgeverijactiviteiten, etc).

Voor alle persoonsgegevens die daarbij vastgelegd worden, geldt het volgende:

  • Cookies. Als je onze site bezoekt, gebruikt Gideon kleine, tijdelijke tekstbestanden die hij op je computer plaatst: 'cookies'. Wees gerust, dat is geen 'hack' ofzo, en hij kan niets persoonlijks van je uitlezen. Het gaat om cookies geplaatst door het Amerikaanse bedrijf Google, als deel van hun “Analytics”-diensten. Gideon gebruikt deze dienst om bij te houden en rapportages te krijgen over hoe bezoekers, zoals jij, de website gebruiken. Een situaties die daarbij voor kan komen: net als Gideon kan Google verplicht worden om op grond van geldende wet- en regelgeving inzage te geven in deze gegevens. En ook belangrijk: hij heeft Google niet toegestaan de verkregen analytics-informatie te gebruiken voor andere Google-diensten.
  • Je lidgegevens. Wordt je lid van Monsters slapen nooit, want dat kan, dan zijn er vanzelfsprekend enkele gegevens die Gideon vast moet leggen. Je naam, e-mailadres en volledige adres heeft hij nodig om je eventueel post te kunnen sturen of om je te kunnen uitnodigen voor een ledenvergadering (minimaal één keer per jaar). Hij bewaart die NAW-gegevens veilig, achter slot en grendel, om de wettelijke afspraken tussen hem en jou goed te kunnen waarborgen, maar ook voor zijn eigen statistieken of om je ergens mee te kunnen helpen als dat nodig is. Na het beëindigen van een lidmaatschap bewaart hij je gegevens om dezelfde reden maximaal zeven jaar lang. Wil je dat niet, dan kan je daar bezwaar tegen aantekenen.
  • Je contactgegevens. Als je contact met Gideon opneemt via het contactformulier, dan heeft hij uiteraard een aantal gegevens van je nodig. De gegevens die je via het contactformulier met hem deelt (op zijn minst je naam en e-mailadres), zal hij alleen gebruiken om je vraag of opmerking van een antwoord te kunnen voorzien. Alle mailcorrespondentie zal onderdeel worden van zijn mailarchief, maar Gideon onderneemt geen verdere activiteiten met jouw gegevens of informatie.
  • Je bestelgegevens. Ook als jij bij Monsters slapen nooit een bestelling plaatst, heeft Gideon echt een aantal gegevens van je nodig. Je naam, adres en woonplaats, en je e-mailadres om bijvoorbeeld een bevestiging van je bestelling te kunnen sturen. Ook hier geldt: hij bewaart die bestelgegevens veilig, achter slot en grendel, om contractuele, wetgebonden afspraken tussen hem en jou goed te kunnen waarborgen, maar wederom ook voor zijn eigen statistieken en om je te kunnen helpen als er iets misgaat.
Wie heeft toegang tot jouw gegevens?

Gideon geeft je gegevens alleen door aan andere partijen als dat echt nodig is voor de dienstverlening. Het betreft dan andere leden (een lid mag een verzoek tot inzicht in de ledenlijst doen, maar daar hoeft Gideon niet per se gehoor aan te geven), bezorgpartners (PostNL, DHL, DPD, etc., om producten te kunnen versturen), betaalpartners (het afhandelen van betalingen door Mollie bijvoorbeeld) en IT-dienstverleners (zoals m.b.t. webhosting, ledenadministratie of het administreren van verkoopfacturen e.d.). De partijen die van hem toegang krijgen tot je gegevens, mogen deze alleen gebruiken om jou een dienst te leveren namens Monsters slapen nooit, tenzij ze zelf verantwoordelijk zijn voor het verkrijgen en beschermen van je gegevens. Gideon verkoopt jouw gegevens in ieder geval nooit aan derden.

Voor het afhandelen van een (deel van) de betalingen in de webwinkel ('winkeltje') maakt hij zogezegd gebruik van het betaalplatform van Mollie. Mollie verwerkt jouw naam, adres en woonplaatsgegevens en jouw betaalgegevens zoals je bankrekeningnummer, maar ook zij beschermen jouw persoonsgegevens. Let wel: Mollie behoudt zich het recht voor om jouw gegevens te gebruiken om de eigen dienstverlening verder te verbeteren en in het kader daarvan (geanonimiseerde) gegevens met derden te delen. Ze bewaren je gegevens daarentegen niet langer dan op grond van de wettelijke termijnen is toegestaan.

Als webhost heeft Antagonist toegang tot jouw gegevens om Gideon (technische) ondersteuning te bieden. Zij zullen je gegevens echter nooit gebruiken voor een ander doel. Antagonist is op basis van de overeenkomst die wij met hen hebben gesloten verplicht om passende beveiligingsmaatregelen te nemen. Deze beveiligingsmaatregelen bestaan uit de toepassing van SSL-encryptie en een sterk wachtwoordbeleid. Er worden regelmatig back-ups gemaakt om verlies van data te voorkomen.

Aanvullend neemt Gideon e-maildiensten af van Antagonist. Zij verwerken persoonsgegevens namens hem, maar gebruiken jouw gegevens niet voor eigen doeleinden. Wel kan deze partij metagegevens verzamelen over het gebruik van hun diensten. Dit zijn geen persoonsgegevens. Antagonist heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om verlies en ongeoorloofd gebruik van uw persoonsgegevens te voorkomen, en is daarmee op grond van de overeenkomst tot geheimhouding verplicht.

Externe verkoopkanalen

In de toekomst wil Gideon mogelijk (een deel van) de door Monsters slapen nooit uitgegeven producten via de website van bijvoorbeeld Bol.com of Amazon.de verkopen. Mocht je via die site een bestelling plaatsen, dan delen dergelijke tussenpartijen vanzelfsprekend jouw bestel- en persoonsgegevens met hem. Hij gebruikt deze gegevens echter puur om je bestelling correct af te handelen, zal er derhalve vertrouwelijk mee omgaan en zal dan ook hier maatregelen getroffen hebben om je gegevens te beschermen tegen verlies en ongeoorloofd gebruik.

E-mail en mailinglijsten

Gideon verstuurt in sommige gevallen ook e-mail-nieuwsbrieven en zal mogelijk grotere groepen leden aanspreken via de diensten van bijvoorbeeld MailChimp. Je persoonsgegevens worden door MailChimp en vergelijkbare dienstverleners beveiligd opgeslagen. Evengoed maken dergelijke diensten gebruik van cookies en andere internettechnologieën die inzichtelijk maken of e-mails worden geopend en gelezen. Aanvullend behouden ze zich het recht voor om je gegevens te gebruiken voor het verder verbeteren van de eigen dienstverlening en in het kader daarvan informatie met derden te delen.

Voor Gideons reguliere, 'zakelijke' e-mailverkeer maakt hij gebruik van de diensten van Google Gmail. Uiteraard heeft ook Google passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om misbruik, verlies en corruptie van jouw en onze gegevens zoveel mogelijk te voorkomen. Gmail heeft geen toegang tot zijn postvak en Gideon behandelt vanzelfsprekend al het e-mailverkeer op een vertrouwelijke manier.

Doeleinden van de verwerking

Gideon Grim verwerkt geen persoonsgegevens voor andere doeleinden dan de doeleinden die in deze privacyverklaring worden beschreven, tenzij hij daarvoor van tevoren expliciet je toestemming heeft gevraagd en verkregen.

Hoelang bewaart Gideon je persoonsgegevens?

Gideon bewaart en gebruikt jouw gegevens niet langer dan noodzakelijk; daarna wordt alles verwijderd. Sommige gegevens worden anoniem gebruikt, omdat hij bepaalde data nodig heeft voor interne analyses en rapportages zoals de waarde van je bestelling. Van de Belastingdienst moet hij bijvoorbeeld zijn administratie met factuur-, betaal- en bestelgegevens zeven jaar bewaren. Heb jij dus een bestelling geplaatst in de afgelopen zeven jaar, dan zijn je gegevens nog bij hem bekend. Daarna worden deze uit de Monsters slapen nooit-systemen gehaald. Ditzelfde geldt voor het ledenbestand. Ook ex-leden blijven tot zeven jaar na het beëindigen van hun lidmaatschap onderdeel van onze verenigingsadministratie.

Je rechten

Natuurlijk blijf jij uiteindelijk de baas over jouw gegevens. Wil je gratis inzage krijgen in jouw persoonsgegevens en een kopie ontvangen? Of wil je je gegevens wijzigen, verwijderen, gebruik beperken, of je e-mailvoorkeuren aanpassen? Geen probleem. Afmelden voor een nieuwsbrief is een fluitje van een cent; een afmeld-link vind je onderin elke nieuwsbrief.

Gideon Grim biedt aan iedereen die persoonsgegevens aan hem heeft verstrekt de mogelijkheid om zijn of haar persoonsgegevens in te zien, te veranderen, te verwijderen of te beperken. Indien gewenst kan hij je persoonsgegevens ook overdragen. Ook als je al toestemming hebt gegeven voor de verwerking van je persoonsgegevens, behoud je te allen tijde het recht om de gegeven toestemming weer in te trekken.

Het is geen waarschijnlijk scenario, maar het zou kunnen dat Gideon op grond van een wettelijke verplichting genoodzaakt zal zijn om jouw gegevens te delen. Je mag gerust weten: binnen de mogelijkheden die de wet hem biedt, zal hij dat proberen te verhinderen.

Bezwaar en klachtrecht

Naast bovenstaande rechten heb je ook het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Gideon. Als je meent dat je rechten zijn geschonden, dan heb je het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Bewaartermijnen

Gideon bewaart jouw gegevens zolang je lid of 'klant' van Monsters slapen nooit bent. Dit betekent dat hij jouw klantprofiel bewaart totdat je aangeeft dat je niet langer van de producten, activiteiten of diensten van Monsters slapen nooit gebruik wilt maken. Als je dit bij hem aangeeft, zal hij dit direct opvatten als een 'vergeetverzoek'. Op grond van, *ahum*, 'toepasselijke administratieve verplichtingen' wordt in dat soort gevallen echter nog steeds van hem vereist facturen met jouw (persoons)gegevens te bewaren.

Dien je een vergeetverzoek in, dan heeft Gideon vervolgens geen toegang meer tot jouw leden- of klantprofiel en documenten die hij naar aanleiding van jouw bestellingen, communicatie met hem of om andere redenen heeft aangemaakt.

Wijzigingen van deze privacyverklaring

Gideon Grim behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring zonder je persoonlijk daarover te berichten.

Contact

Vragen? Opmerkingen! Klachten? Gideons virtuele deur staat altijd open.

Vereniging en uitgeverij Monsters slapen nooit
T.n.v. Gideon Grim: [email protected]
www.monstersslapennooit.nl

Laatste datum van wijziging: 08-11-2019. Met het publiceren van nieuwe versies vervalt de geldigheid van alle voorgaande versies.